มูลนิธิมั่นพัฒนา
มูลนิธิมั่นพัฒนา
 
Thailand Sustainable Development Foundation
 
วิสัยทัศน์
 
มุ่งเป็นศูนย์กลางขององค์ความรู้ในงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Development – SD)
ทั้งในระดับประเทศและสากล รวมถึงงานพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ เพื่อนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่สมดุล มั่นคง และยั่งยืน
 
 
พันธกิจ
 
ศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลอย่างแท้จริง โดยองค์ความรู้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่
1.
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์งานพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์
 
2.
ความรู้ที่เกิดจากการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ ที่มีการผสมผสานและสร้างสมดุลให้กับท้องถิ่นทั้งในด้านเศรษฐกิจ, สังคม, สิ่งแวดล้อม, และวัฒนธรรม
 
3.
ความรู้และการพัฒนาในระดับประเทศและระดับสากล ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 
 
งานหลัก
 
1.
งานวิจัยและพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ในชนบท เพื่อนำไปสู่การเจริญเติบโตอย่างสมดุลมั่นคงยั่งยืน
 
2.
งานส่งเสริมและสนับสนุนโครงการศึกษาวิจัยในความเชื่อมโยงของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 
3.
งานสร้างเวทีความร่วมมือระหว่างนักคิดและนักปฏิบัติด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนและงานสื่อสารทั้งในระดับชุมชน ประเทศ และสากล
 
 
 

มูลนิธิมั่นพัฒนาจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 มีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่องค์ความรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Philosophy of Sufficiency Economy) มาประยุกต์ใช้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ โดยมี “สถาบันมั่นพัฒนา” เป็นกลไกขับเคลื่อนงานของมูลนิธิให้บรรลุผล
 
คณะกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษา
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล รองประธานกรรมการ
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ กรรมการ
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
พลเอกจิระศักดิ์ วัฒนาวงศ์ กรรมการ
นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมการ
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการ
ดร. วิรไท สันติประภพ กรรมการ
นางอมรรัตน์ โล่ห์สุวรรณ กรรมการ
ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการ
นายชูศิริ คัยนันทน์ กรรมการ
นางภัสมะมาศ ชูเชิด กรรมการ
นางวรรณวิมล ศุภประเสริฐ กรรมการและเลขาธิการ
นางสาว ผ่องศรี สันติพันธุ์ กรรมการและเหรัญญิก
คณะกรรมการสถาบันมั่นพัฒนา
ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการ
ทผญ.ดร. สุธาวัลย์ เสถียรไทย กรรมการ
นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมการ
ดร. โสมสุดา ลียะวณิช กรรมการ
ดร. วิรไท สันติประภพ กรรมการ
นายอวิรุทธ์ วงศ์พุทธพิทักษ์ กรรมการ
นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ กรรมการ
ดร. ปรียานุช ธรรมปิยา กรรมการ
รศ.ดร. สุขสรรค์ กันตะบุตร กรรมการ
นางองค์อร อาภากร ณ อยุธยา กรรมการและทำหน้าที่เลขานุการ
รองผู้อำนวยการสถาบันมั่นพัฒนา