นายบัน คี มุน
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
Dr. Jeffrey Sachs
ดร.ชามชัด อัคห์ตาร์ เลขาธิการ UNESCAP
H.E. Mr. Macharia Kamau
Dr. Stefanos Fotiou
ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ
ดร.วีรชัย พลาศรัย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล