facebook share
facebook share
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
โมเดลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างบุคคลพอเพียง จุดเริ่มต้นของรากฐานอันแข็งแรงของประเทศ

โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และที่ปรึกษามูลนิธิมั่นพัฒนา 
หนังสือพิมพ์แนวหน้า เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ในบทความเรื่อง "เศรษฐกิจพอเพียง: ทางที่ต้องเดินไปด้วยกัน"