facebook share
facebook share
รศ.ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
การบรรยายเรื่องสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริ เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดย รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา การบรรยายนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาตามแนวพระราชดำริรุ่นที่ 6