facebook share
facebook share
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเกษตรและชนบท
(Application of Sufficiency Economy Philosophy in Agricultural and Rural Development)