facebook share
facebook share
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจาก คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี พ.ศ. 2543 ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านกฎหมาย จาก มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2548
ในปี พ.ศ.2549 ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรี ในคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ และเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย ทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตําแหนงอัยการผูชวย สํานักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบันมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ทรงดำรงตำแหน่ง อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2560
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ทูลเกล้าฯ ถวายตำแหน่งทูตสันถวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญา สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้