facebook share
facebook share
previous
previous
ดร.วิรไท สันติประภพ
ดร. วิรไทเริ่มทำงานในฐานะนักเศรษฐศาสตร์ที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ กรุงวอชิงตัน ดีซี ในปี 2540 เคยร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ปี 2543–2551 โดยตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์ลูกค้าธุรกิจ และได้ร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี 2552–2556 ในตำแหน่งรองผู้จัดการสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ยังเป็นกรรมการและเหรัญญิกของมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และกรรมการบริหารของหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ปี 2553-2556 และกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา สำเร็จการศึกษาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นนักเรียนทุนภูมิพลและทุนมูลนิธิอานันทมหิดล สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตด้านเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Harvard ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย