facebook share
facebook share
ดร.มลฤดี สระฏัน
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิมั่นพัฒนา
ศาสตร์ของพระราชาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรอบแนวคิดเพื่อการตัดสินใจและนำไปปฏิบัติ
ศาสตร์ของพระราชาเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง: กรอบแนวคิดเพื่อการตัดสินใจและนำไปปฏิบัติ
เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ดร.มลฤดี สระฎัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิมั่นพัฒนา เป็นวิทยากรในการอบรมเรื่อง "แนวทางการส่งเสริมการเติบโตภายในเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" (Homegrown approach Towards Sustainable Development Goals) ว่าแนวคิดของความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นกรอบของการตัดสินใจและการกระทำที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งในระดับบุคคล องค์กร และประเทศ
 
แนวคิดของความพอเพียงเป็นรูปแบบแนวคิดการพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง (human-center) โดยมุ่งพัฒนาให้คนมีความรู้และคุณธรรม ภายใต้แนวคิดของความพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีการสร้างภูมิคุ้มกันมีสำหรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม
 
ดร.มลฤดีกล่าวว่า แนวคิดของความพอเพียงมีความคล้ายคลึงกับหลักการ GNH ของประเทศภูฏาน ที่ให้ความสำคัญเรื่อง ความสุขมวลรวมประชาชาติ และเน้นเรื่อง 4  เสาหลัก แห่งความสุข และ New Villege Development หรือ เซมาอุล อันดง (ขบวนการหมู่บ้านใหม่) ของประเทศเกาหลีใต้ ที่เน้นการพัฒนาบนฐานการพึ่งพาตนเอง
 
การอบรมดังกล่าวเป็นการอบรมที่จัดให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองอธิบดี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธาน