facebook share
facebook share
สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน
สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าจับปรากฎการณ์ความเคลื่อนไหวเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนของไทย หลังเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
อ่านบทความทั้งหมดได้ที่
24 กรกฎาคม 2017
บทสรุป SDGs ของมิตรผลและอิเกีย “ทำในสิ่งที่เราทำได้ในบริบทของโลก”
 
26 มิถุนายน 2017
กลยุทธ์ความยั่งยืนที่เป็นจริงและอนาคตของ Social Innovation
 
15 มิถุนายน 2017
Sustainable Supply Chain กรณีเทสโก้ฯ-ซีพีเอฟ-ดีแทค
 
11 มิถุนายน 2017
อัปเดต SDGs ธุรกิจไทย ยูนิลีเวอร์-เอสซีจี-บางจาก จัดกลยุทธ์รับเป้า Climate Action การบริโภคที่ยั่งยืน
 
12 เมษายน 2017
แม้จะดูเหมือนว่าเราเห็นภาพความตื่นตัวอย่างคึกคักของทุกภาคส่วน หลังการประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยังยืนขององค์การสหประชาชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 1 ปี 6 เดือน นับตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 เป็นต้นมา หลัง 193 ประเทศมีฉันทามติร่วมกันในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals) หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า SDGs
 
3 มีนาคม 2017
วันนี้ การพัฒนาที่ยั่งยืนกลายเป็นวาระหลักของการพัฒนา โดยเฉพาะเมื่อสหประชาชาติได้ประกาศ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) 17 เป้าหมาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับดูแลการพัฒนาของโลกระหว่างปี 2016-2030 และประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่ได้ลงนามร่วมกับภาคีสมาชิก ในการรับรองฉันทามติเป้าหมายการพัฒนาใหม่นี้
 
31 มกราคม 2017
หากนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2559 เป็นเวลาปีกว่าๆ แล้วกับการที่ไทยและประเทศสมาชิกทั่วโลกมีฉันทามติร่วมกันในการรับรองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) ที่ต้องการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ประการ ภายในปี ค.ศ. 2030
 
12 มกราคม 2017
ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาการเกษตรและชนบท” (Application of Sufficiency Economy Philosophy in Agricultural and Rural Development) จัดโดยสมาคมนักเศรษฐศาสตร์แห่งเอเชีย (Asian Society of Agricultural Economists: ASAE) มีรายละเอียดดังนี้
 
16 ธันวาคม 2016
กำลังจะเข้าสู่ปีที่ 3 ของโครงการ “พลังปัญญา” โครงการที่ให้คำจัดความตัวเองไว้ว่า เป็นโครงการที่มุ่งเน้นการสร้างปัญญาให้ผู้นำชุมชน เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดที่ทันสมัย คิดนอกกรอบ มีความคิดที่สอดคล้องกับหลักเหตุและผล หลักการวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น นำความรู้ที่ได้ไปแก้ปัญหาได้จริง เป็นรูปธรรม
 
14 ธันวาคม 2016
GlobeScan บริษัทที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ความยั่งยืน เปิดเผยถึงผลสำรวจเรื่องความไว้วางใจของผู้บริโภคทั่วโลก โดยจากผลสำรวจใน 35 ประเทศ เกี่ยวกับเรื่องความไว้วางใจที่มีต่อองค์กรต่างๆ พบว่า ความไว้เนื้อเชื่อใจในบริษัทนั้นต่ำสุดหรือเป็น 0 ขณะที่สถาบันการศึกษาได้ 48 คะแนน องค์กรพัฒนาเอกชน 30 คะแนน ตามลำดับ
 
30 ตุลาคม 2016
เส้นทางสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกผลักดันและกำหนดกรอบให้ต้องทำอย่างชัดเจนตามเป้าหมายการพัฒนาแนวทางใหม่ขององค์การสหประชาชาติ เรียกว่าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) ซึ่งจะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของโลกนับจากนี้ไป 15 ปี ตั้งแต่กันยายน 2558 สิ้นสุดในปี 2573 ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย
 
30 กันยายน 2016
เวทีนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และเป็นแนวทางให้กับผู้แทนจากองค์กรภาคธุรกิจ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม และสาธารณชนที่สนใจ ที่มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย
 
29 กันยายน 2016
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงานสัมมนา “Thailand SDGs Forum #3: Thailand Sustainability Journey” เพื่อเป็นเวทีนำเสนอวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน โอกาสและความท้าทายของประเทศไทยภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
 
29 กันยายน 2016
ความยั่งยืนตลาดทุน แค่กฏระเบียบไม่พอ ต้องมี “จิตสำนึกในการปฏิบัติ – Market Force”
 
27 กันยายน 2016
มองการพัฒนาใหม่สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน : มองสังคมแบบ “เรา” – มองน้ำครึ่งแก้วแบบ “half empty” มากกว่าที่จะเป็น “half full”
 
27 กันยายน 2016
ชี้ 3 ความเสี่ยงกับผลกระทบการพัฒนาอย่างยั่งยืน “ต้องเสี่ยงมากขึ้น ไม่ใช่น้อยลง”
 
2 สิงหาคม 2016
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงาน “Thailand SDGs Forum #2 Business 2030: Prepare for Your Future” โดยในช่วงบ่ายมีวงเสวนา “Sustainable Business Sustainable Future”
 
31 กรกฎาคม 2016
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559 มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า จัดงาน “Thailand SDGs Forum#2: Business 2030: Prepare for Your Future” ในงานนี้ มีวงเสวนาในหัวข้อ “SDGs & Sustainable Business Trend of 2016”
 
29 กรกฎาคม 2016
Thailand SDGs Forum#2 “บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์” ต่อจิ๊กซอว์ภาครัฐกับโจทย์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยืนของไทย
 
28 กรกฎาคม 2016
Thailand SDGs Forum#2 “Business 2030 : New Normal, New Challenge – “บุญทักษ์ หวังเจริญ” สร้างวัฒนธรรมองค์กร “Make the Difference” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 
13 มิถุนายน 2016
ปาฐกถา ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล คณะกรรมการ มูลนิธิมั่นพัฒนา อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (SEP) : การประยุกต์ใช้ในการจัดการเศรษฐกิจมหภาคและการดำเนินธุรกิจ” (Application of the SEP to Macro-Economic Management and Business Practices)
 
10 มิถุนายน 2016
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มูลนิธิมั่นพัฒนา สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และกลุ่มบริษัท ช.การช่าง จัดงานประชุมวิชาการ เรื่อง “ความท้าทายต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอเชีย” เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
 
2 พฤษภาคม 2016
สำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าและมูลนิธิมั่นพัฒนา เชิญชวนผู้นำทางความคิดและตัวแทนจากองค์กรธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากภาครัฐ ธุรกิจและภาคประชาสังคมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเพื่อหาคำตอบ ของผลกระทบจากทิศทางการพัฒนาใหม่ และทางออกในการ “เปลี่ยนผ่าน” แนวพัฒนาในระดับสากลเพื่อประโยชน์สูงสุดของเป้าหมายในการพัฒนาประเทศไทย ในโครงการ Thailand SDGs Forum ครั้งที่ 1
 
10 มีนาคม 2016
หลังประเทศไทยได้รับตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ซึ่งเป็นกลุ่มองค์กรระหว่างรัฐบาลของประเทศกำลังพัฒนาที่ใหญ่ที่สุดในสหประชาชาติ เมื่อเดือนมกราคม 2559 ที่ผ่านมา
 
27 กุมภาพันธ์ 2016
ในเวลาที่ผ่านมา “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ถูกใช้ในเชิงวาทกรรมทั้งกับนโยบายในระดับประเทศไปจนระดับองค์กร ทว่า จะมีกี่รัฐบาลและกี่องค์กรธุรกิจที่เข้าใจคำนี้อย่างแท้จริง
 
เรื่องราวอื่นๆ