facebook share
facebook share
ศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

(5 เมษายน 2560) นายกิตติ วะสีนนท์ กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา ให้สัมภาษณ์ IPU TV ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างการประชุม 136th IPU ASSEMBLY AND RELATED MEETINGS จัดขึ้นณกรุงดาการ์ ประเทศบังคลาเทศ ระหว่างวันที่ 1 - 5 เมษายน 2560 ว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นลำดับต้นในการพัฒนาประเทศ นับตั้งแต่มีการประกาศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ต่อจากนั้นประเทศไทยก็ได้รับเกียรติให้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่มประเทศ 77 และได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นลำดับแรกในหมู่ประเทศสมาชิกซึ่งเป็นประเทศกำลังพัฒนานอกจากนั้นยังได้กระชับความร่วมมือใต้-ใต้ (South-South Cooperation) และได้แลกเปลี่ยนกับประเทศสมาชิกเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา ของประเทศไทยที่ขับเคลื่อนโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชได้พระราชทานไว้ให้

โดยหลักการพัฒนาตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ เน้นย้ำให้มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีการสร้างภูมิคุ้มกัน บนพื้นฐานของความรู้ และคุณธรรม 

ในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น สิ่งที่ท้าทายก็คือ ทำอย่างไรให้ทุกคนเข้าใจตรงกันและร่วมกันปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในส่วนของประเทศไทยได้สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมด้วย โดยในปีหน้านี้จะมีความร่วมมือในการส่งเสริมให้เอกชนร่วมขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในส่วนของพลังงานทดแทน เป็นจุดเริ่มต้น

ติดตามวีดิทัศน์การสัมภาษณ์ได้ ที่นี่ค่ะ

เรื่องราวอื่นๆ