หลักการและความหมายของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
PLAY
วิกฤติที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า เหมือนตอกย้ำ ให้มนุษย์หันมาทบทวนตัวเอง ย้อนมองสิ่งที่ กระทำกับธรรมชาติ และนำเอาแนวพระราชดำริ “ความพอเพียง” ที่พิสูจน์แล้วในหลายบริบท มาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตปัจจุบันอย่างเท่าทัน
- เป็นสุข เพื่อตนเอง ประเทศไทย และโลก
,,
โดย ศ.นพ.เกษม วัฒนชัย
ประธานกรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา
หลักการและความหมายของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
PLAY
,,
คน-องค์กร
ต้นแบบ
บุคคลและองค์กรต้นแบบ ซึ่งนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
play
คุณเสวียน สองสีขวา
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณคำเดื่อง ภาษี
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณคำนึง เจริญศิริ
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณกฤษณะ เทพเนาว์
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณเสวียน สองสีขวา
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณพงษ์ศักดิ์ ทองอยู่
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณนิธี สุธรรมรักษ์
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณสวัสดิ์ ศรีหาผล
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณสุวิภา โกยรัมย์
คน/องค์กรต้นแบบ
บุคคลและองค์กรต้นแบบ ซึ่งนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
แบ่งปัน
INFOGRAPHIC
ศาสตร์ของพระราชากับงานพัฒนาที่ยั่งยืน
Sustainable Development from a Royal Philosophy
QUOTES
 
 
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ตามความต้องการของประชาชน
หลักการทรงงาน (1)
 
 
ระเบิดจากข้างใน
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อม
ให้กับชุมชนเพื่อรองรับ
การพัฒนาจากภายนอก

หลักการทรงงาน (2)
 
 
แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
มองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ
แต่เริ่มแก้จากจุดเล็กๆ
ที่คนมักจะมองข้าม
หลักการทรงงาน (3)
 
 
ทำตามลำดับขั้น
เริ่มจากสิ่งที่จำเป็นที่สุด
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้
จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ
และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลำดับต่อไป
หลักการทรงงาน (4)
 
 
ภูมิสังคม
การทำงานทุกอย่าง ต้องดูเฉพาะพื้นที่
โดยคำนึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์
และสังคมของพื้นที่นั้นๆ
หลักการทรงงาน (5)
 
 
องค์รวม
มีความคิดเชื่อมโยง
มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
หลักการทรงงาน (6)