ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
Sufficiency for Sustainability
คลิก เพื่อชมประเภทโครงการที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของพระราชา
หลักการและความหมายของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
PLAY
...พอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำว่าพอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง. คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ” มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข.
,,
หลักการและความหมายของ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
PLAY
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอื่น
,,
พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2541
คน-องค์กร
ต้นแบบ
บุคคลและองค์กรต้นแบบ ซึ่งนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
play
คุณณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณคำเดื่อง ภาษี
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณคำนึง เจริญศิริ
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณกฤษณะ เทพเนาว์
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณเสวียน สองสีขวา
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณพงษ์ศักดิ์ ทองอยู่
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณนิธี สุธรรมรักษ์
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณสวัสดิ์ ศรีหาผล
คน/องค์กรต้นแบบ
play
คุณสุวิภา โกยรัมย์
คน/องค์กรต้นแบบ
บุคคลและองค์กรต้นแบบ ซึ่งนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างยั่งยืน
แบ่งปัน
INFOGRAPHIC
ศาสตร์ของพระราชากับงานพัฒนาที่ยั่งยืน
เส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย
QUOTES
 
 
ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ
ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
ตามความต้องการของประชาชน
หลักการทรงงาน (1)
 
 
ระเบิดจากข้างใน
สร้างความเข้มแข็งและความพร้อม
ให้กับชุมชนเพื่อรองรับ
การพัฒนาจากภายนอก

หลักการทรงงาน (2)
 
 
แก้ปัญหาที่จุดเล็ก
มองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ
แต่เริ่มแก้จากจุดเล็กๆ
ที่คนมักจะมองข้าม
หลักการทรงงาน (3)
 
 
ทำตามลำดับขั้น
เริ่มจากสิ่งที่จำเป็นที่สุด
คือ ความพอมี พอกิน พอใช้
จึงค่อยสร้าง ค่อยเสริมความเจริญ
และเศรษฐกิจขั้นสูงโดยลำดับต่อไป
หลักการทรงงาน (4)
 
 
ภูมิสังคม
การทำงานทุกอย่าง ต้องดูเฉพาะพื้นที่
โดยคำนึงถึงสภาพทางภูมิศาสตร์
และสังคมของพื้นที่นั้นๆ
หลักการทรงงาน (5)
 
 
องค์รวม
มีความคิดเชื่อมโยง
มองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยง
หลักการทรงงาน (6)