คลังความรู้
ประเภทข้อมูล :
ประเภทข้อมูล :
ประเภทไฟล์ :
‹
TSDF-TRF_การค้นหาโจทย์เชิงพื้นที่แบบว่างเปล่า (รองศาสตราจารย์ บุษบา อารีย์ )
PDF
0.00 MB
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
TSDF-TRF_การตลาดท่องเที่ยวทางเลือก (อาจารย์กาญจนา สมมิตร)
PDF
5.79 MB
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
TSDF-TRF_การผลิตและการตลาดข้าวพื้นเมือง (รองศาสตราจารย์ ดร.วัสสนัย วรรธนัจฉริยา)
PTT
13.39 MB
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
TSDF-TRF_สุขภาพ (รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญชัย รัตนเสถียร)
PDF
11.24 MB
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
TSDF-TRF_แผนบูรณาการ (ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธารา-พิทักษ์วงศ์ )
PDF
10.43 MB
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
AGENDA_TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
PDF
0.23 MB
TSDF-TRF Sustainability Forum 1/2018
ปาฐกถาหัวข้อ Thailand’s Sustainable Business โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
PDF
0.26 MB
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 17 กรกฎาคม 2561
ปาฐกถาหัวข้อ Thailand’s Sustainable Business โดย ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
PTT
8.86 MB
ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท 17 กรกฎาคม 2561
กล่าวเปิด โดย ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ
PTT
24.35 MB
เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ชนบทไทย 28 – 30 มิถุนายน 2561
ตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภทเกษตรกรทฤษฎีใหม่ นายประพันธ์ ศรีสุวรรณ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
PDF
11.24 MB
หนังสือรวบรวมผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
คู่มือตัวอย่างความสำเร็จการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประเภท ชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านท่าเรือ
PDF
11.34 MB
หนังสือรวบรวมผลงานการประกวดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2
แนวทางการสนับสนุนงานวิจัย
PTT
1.53 MB
เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ พื้นที่ชนบทไทย 28 – 30 มิถุนายน 2561