facebook share
facebook share
จ. อุดรธานี
หัวหน้าโครงการ: ดร. สมพันธ์ เตชะอธิก
วิจัย พัฒนา เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชน สู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง
 
โครงการปิดทองหลังพระ สืบสานแนวทางพระราชดำริ ณ บ้านโคกล่ามและบ้านแสงอร่าม จ.อุดรธานี เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชดำริที่ประสบความสำเร็จ ในการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจาก ”อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย” ทำให้ชีวิตความเป็นของอยู่ของชาวบ้านดีขึ้น หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน มีรายได้ให้สามารถใช้คืนหนี้สินที่มีได้ มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียง ลดการพึ่งพาจากรัฐ รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการรวมกลุ่มทำธุรกิจเล็กๆ
เสริมสร้างการเรียนรู้ ความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมและจริยธรรม

ในอดีตพื้นที่หมู่ 3 บ้านโคกล่าม และหมู่ 11 บ้านแสงอร่าม ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ต้องเผชิญกับสภาพความแห้งแล้งและขาดน้ำ ทำให้ชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา ทำไร่ต้องอพยพไปขายแรงงานในเมืองใหญ่หรือไม่ก็ในต่างแดน แต่ในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาหลังโครงการปิดทองหลังพระฯ ร่วมกับกรมการปกครอง องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและชาวบ้านในพื้นที่ช่วยกันพัฒนาแหล่งน้ำและรู้จักการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนจากอ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทำให้ชีวิตความเป็นของอยู่ของชาวบ้านจำนวน 230 ครัวเรือนดีขึ้น  โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ชาวบ้านอยู่รอด หลุดพ้นจากปัญหาหนี้สิน  มีรายได้ให้สามารถใช้คืนหนี้สินที่มีได้ มีการใช้ชีวิตแบบพอเพียงอย่ายั่งยืน ลดการพึ่งพาจากรัฐ รวมถึงสามารถพึ่งพาตนเองได้และมีการรวมกลุ่มทำธุรกิจเล็กๆนับเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชดำริระดับอำเภอที่ประสบความสำเร็จก่อนขยายผลไปสู่อำเภออื่นๆ

ชาวบ้านเกิดการรวมกลุ่มร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการในด้านการผลิต การตลาด การศึกษา ความอยู่ดีมีสุข สังคมศาสนา และสวัสดิการ เกิดการพัฒนากลุ่มกิจกรรมและกองทุนต่างๆ มีเกิดขึ้นแต่การพัฒนากลุ่มกิจกรรมและกองทุนต่างๆ แต่ยังคงบริหารจัดการเป็นกลุ่มๆ ยังไม่มีการระดมทุนและรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  เพราะฉะนั้นจึงทำให้การบริหารจัดการกลุ่มยังไม่เข้มแข็งและไม่นำไปสู่แนวโน้มความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน  ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์จากกองทุนต่างๆไม่มากนัก อีกทั้ง ผลจากการดำเนินงานยังไม่สามารถพัฒนาไปจนถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมให้ชาวบ้านทั้งในระดับปัจเจกและชุมชนได้  คนรุ่นใหม่ในชุมชนยังไม่สนใจหรือเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบทอดการเป็นผู้นำทางการพัฒนา

ฉะนั้นจึงเกิดการวิจัยและพัฒนาเรื่องการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และความเข้มแข็งของชุมชนสู่คุณธรรมจริยธรรมและเศรษฐกิจพอเพียง  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

  • เสริมสร้างแผนชีวิตการพึ่งตนเอง การสร้างคุณธรรม จริยธรรมในระดับบุคคลและชุมชน
  • เสริมสร้างให้เกิดผู้นำ กลุ่มและเครือข่ายผู้นำการเปลี่ยนแปลง การมีจิตอาสาสำนึกรักษ์บ้านเกิด มีคุณธรรม จริยธรรมและมีธรรมาภิบาล
  • เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการบริหารจัดการแบบกองทุนรวม และเสริมสร้างการระดมทุนระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก
  • เสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยท้องถิ่นให้กับเจ้าหน้าที่ อาสาสมัครในชุมชน และส่งเสริมการนำงานวิจัยมาใช้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

โดยมุ่งเน้นเพื่อศึกษาและพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมระดับปัจเจกบุคคลและการพัฒนาผู้นำรุ่นใหม่  การสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร เครือข่ายภายในและภายนอก  การศึกษาทุนเดิมและนำทุนเดิมมาใช้ในการพัฒนาชุมชน  รวมถึงการพัฒนาตามแนวทางทฤษฎีใหม่ 3 ขั้น ตั้งแต่ปัจเจก การรวมกลุ่ม การบริหารจัดการ  เพื่อนำไปสู่แนวทางการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและความยั่งยืนของชุมชนอย่างแท้จริง

ห้วยคล้ายเข้มแข็ง Main Gallery (Video)
play video
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง
ห้วยคล้ายเข้มแข็ง Main Gallery 6
เสียงสะท้อน
play video
Testimonial อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก
อาจารย์สมพันธ์ เตชะอธิก
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์การบริหารจัดการชุมชน
play video
Testimonial คุณสมจิตร สุทธิวงศ์
คุณสมจิตร สุทธิวงศ์
เล่าความคิดเห็นหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง
play video
Testimonial คุณวิชัย คำแพงตา
คุณวิชัย คำแพงตา
เล่าความคิดเห็นหลังจากได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการห้วยคล้ายเข้มแข็ง