facebook share
facebook share
รายงานการพัฒนามนุษย์ ปี 2559

(21 มีนาคม 2560) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) เปิดเผยรายงานการพัฒนามนุษย์ปี 2559 ออกเผยแพร่ โดยประเทศนอร์เวย์ครองอันดับ 1 เช่นเดิม และประเทศไทยรั้งอันดับที่ 87 (ดีขึ้นจากอันดับที่ 93 ในปี 2558) จากทั้งหมด 188 ประเทศ

รายงานฉบับนี้เผยแพร่ ดัชนีชี้วัดความสำเร็จโดยเฉลี่ยของแต่ละประเทศในการพัฒนามนุษย์ (Human Development Index - HDI) มีองค์ประกอบในการพิจารณาได้แก่

  • ค่าอายุขัยเฉลี่ย
  • ระยะเวลาการศึกษาที่คาดหวัง
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษา
  • ค่า GNI ต่อหัวประชากร

โดยมุ่งไปยังความยั่งยืนของชีวิตมากกว่า “ความมั่งคั่ง”(wealth)   

ประเทศนอร์เวย์ได้รับคะแนนรวมสูงสุด 0.949 จากค่าอายุขัยเฉลี่ยที่ 81.7 ปีพร้อมกับผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือจีเอ็นไอ (GNI) ต่อหัวที่ 67,614 ดอลลาร์หรือประมาณ 2,501,718 บาท

ประเทศที่ติด 5 อันดับแรกประกอบด้วยนอร์เวย์ ( 0.949) ออสเตรเลีย (0.939), สวิตเซอร์แลนด์ (0.939), เยอรมนี (0.926) และเดนมาร์ก (0.925)

ประเทศไทยมีดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ที่ 0.740 จากค่าอายุขัยเฉลี่ยที่ 74.6 ปี ระยะเวลาการศึกษาที่คาดหวัง 13.6 ปี ระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาเฉลี่ย 7.9 ปี และมีค่า GNI ต่อหัวที่ 14,519 ดอลลาร์ หรือประมาณ 537,203 บาท จัดเป็นอันดับ 87 ดีขึ้นจากเดิม 6 อันดับและถูกจัดให้อยู่ในระดับการพัฒนามนุษย์สูง (High Human Development) (รายงานฉบับนี้แบ่งกลุ่มประเทศเป็น 4 กลุ่มได้แก่ Very High Human Development, High Human Development, Medium Human Development และ Low Human Development)

อย่างไรก็ตาม ระหว่างปี 1980-2014 ดัชนีการพัฒนามนุษย์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นตลอดมานับตั้งแต่ 0.502-0.726 หรือคิดเป็นอัตราเพิ่ม 44.6 % หรือเฉลี่ยในแต่ละปีนับแต่ปี 1980 เป็นต้นมาไทยพัฒนามนุษย์เฉลี่ยปีละ 1.09 %  ส่วน GNI ต่อหัวเพิ่มประมาณ 277.4

สำหรับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 1990 โดยมุ่งเป้าหมายไปยังการมีชีวิตยั่งยืนมากกว่า “ความมั่งคั่ง” การรายงานพัฒนามนุษย์ปี 2559 ดำเนินการโดยคำนวณจากประชากรกว่า 7 พันล้านคน เพื่อแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาคนเป็นหนทางที่จำทำให้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นเป้าหมายร่วมกันของคนทั้งโลกบรรลุผลได้

 

HDR 2016 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 87 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

รายละเอียดของประเทศไทย

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/THA.pdf

HDR 2015 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 93

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report_0.pdf

HDR 2014 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 103

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf

HDR 2013 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 103

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2013_en_summary.pdf

HDR 2011 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 103

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2011_en_summary.pdf

HDR 2010 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 92

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2010_en_summary.pdf

HDR 2009 ประเทศไทยอยู่ในลำดับที่ 87

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2009_en_summary.pdf

เรื่องราวอื่นๆ