facebook share
facebook share
ดีลอยท์เผยผลการจัดอันดับดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมประจำปี 2017 ประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 62
ผลการจัดอันดับดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index - SPI) ประจำปี 2017 ที่เผยแพร่โดยองค์กร Social Progress องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐอเมริกา

(21 มิ.ย.60) ผลการจัดอันดับดัชนีวัดความก้าวหน้าทางสังคม (Social Progress Index - SPI)  ประจำปี 2017 ที่เผยแพร่โดยองค์กร Social Progress องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรของสหรัฐอเมริกา ดำเนินการสำรวจโดยบริษัท ดีลอยท์ (Deloitte) ระบุว่า 

ประเทศไทยได้คะแนน 2017 Social Progress Index เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว จาก 60.43 เป็น 68.51 คะแนน เป็นอันดับที่ 62

โดยมี GDP PPP per capita มูลค่า $15,347 เป็นอันดับที่ 52

ดัชนีดังกล่าวนี้เป็นการสำรวจใน 128 ประเทศทั่วโลกจาก

1. ความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ (Basic Human Needs) เช่น อาหาร น้ำ ที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. พื้นฐานสำหรับการอยู่ดีกินดี (Foundations of Well-Beings) เช่น การเข้าถึงการศึกษา และข้อมูลข่าวสาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม

3. การมีโอกาสในชีวิต (Opportunities) สิทธิทางการเมืองและการแสดงออก สิทธิในการนับถือศาสนาและเลือกทางเดินชีวิต การยอมรับความแตกต่างทางเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ระบบความคุ้มครองทางสังคม และความก้าวหน้าทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาขึ้นไป

ทั้งนี้ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ได้รับการจัดอันดับดังนี้

มาเลเซีย อันดับที่ 47 คะแนน 70.93
ฟิลิปปินส์   อันดับที่ 67 คะแนน 66.32
อินโดนีเซีย อันดับที่ 80 คะแนน 63.01

ในขณะที่ประเทศมหาอำนาจต่าง ๆ ได้่ับการจัดอันดับดังนี้ 

สหราชอาณาจักร อันดับที่ 12 
สหรัฐอเมริกา อันดับที่ 16
ญี่ปุ่น   อันดับที่ 19
จีน อันดับที่ 82 
อินเดีย  อันดับที่ 93

การจัดอันดับดัชนีความก้าวหน้าทางสังคมพบว่า ถึงแม้ประเทศใด ๆ จะมีความก้าวหน้าทางสังคม โอกาสในสังคม การสาธารณสุข การศึกษา และการเคารพในความแตกต่างของการอยู่ร่วมกัน มีแนวโน้มที่จะมีความเชื่อมโยงกับการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ หรือจีดีพี และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่สามารถอธิบายผลความก้าวหน้าทางสังคมได้ทั้งหมด

ความก้าวหน้าทางสังคมเป็นพื้นฐานของความสามารถในการแข่งขันและความมั่นคงของประเทศ ซึ่งดัชนี SPI เป็นเครื่องมือในการวัดสิ่งเหล่านี้และจะมีบทบาทในการช่วยชี้ให้ธุรกิจต่าง ๆ เห็นถึงความสำคัญในการสนับสนุนความก้าวหน้าทางสังคม

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.socialprogressindex.com/

เรื่องราวอื่นๆ