facebook share
facebook share
ประเทศไทยเข้าร่วมการรายงานความคืบหน้างานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ
Thailand's voluntary national review

ประเทศไทยเป็น 1 ใน 44 ประเทศจากทั่วโลกที่เข้าร่วมการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review : VNR) ใน High Level Political Forum นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในปีนี้
รายงานผลการทบทวนการดำเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ระดับชาติโดยสมัครใจของประเทศไทย ปี 2560 จัดทำโดยคณะทำงานจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน มิถุนายน 2560
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่ยั่งยืนมำอย่างยาวนาน โดยได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ตลอดจนได้เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งก็ได้ผนวกเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เข้าไว้ด้วย 
ทั้งนี้ รัฐบาลไทยมุ่งมั่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกเป้าหมายและทุกพื้นที่ และประเทศไทยยังแบ่งปันแนวทางการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงแก่นานาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งนับแต่ไทยได้ดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ในปี 2559


ติดตามอ่านรายงานฉบับเต็มได้ที่ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/16147Thailand.pdf
ฉบับย่อ https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/15604Thailand_.pdf

 

Credit: UN Sustainable Development Solution Network (SDSN)

เรื่องราวอื่นๆ