facebook share
facebook share
previous
next
Caux Round Table Bangkok
กรุงเทพฯ
Caux Round Table

ธุรกิจที่เป็นธรรม สร้างความยั่งยืน
มูลนิธิมั่นพัฒนาร่วมกับเครือข่ายผู้นำภาคธุรกิจของโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (Caux Round Table) และ ศูนย์บริหารจัดการความยั่งยืน (Sasin Centre for Sustainability Management) จัดการประชุม "Symposium on Sustainable Development: Perspectives on a Resilient Future" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นต่อแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม รวมถึงน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ภาคธุรกิจเพื่อสร้างความยั่งยืน
Caux Round Table เป็นเครือข่ายผู้นำภาคธุรกิจของโลกด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนที่รวมตัวกันเพื่อนำเสนอหลักการดำเนินธุรกิจที่มีส่วนรับผิดชอบการเติบโตและรุ่งเรืองของสังคมอย่างยั่งยืน โดยดำเนินการจัดการประชุม Global Dialogue on Sustainable Development นี้ไปตามประเทศต่างๆทั่วโลก เป็นการหารือกันในกลุ่มสมาชิกผู้นำธุรกิจชั้นนำเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและร่วมกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้ทุกภาคส่วนเกิดความตระหนัก เห็นความชัดเจน และเข้าถึงการรักษาสมดุลในสังคม สมดุลของระบบนิเวศน์ รวมทั้งความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของภาคเอกชนและชุมชน ซึ่งจะตอกย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลายองค์กรให้ความสำคัญกับค่านิยม (values) จิตสำนึก (mindset) และจริยธรรม (moral & ethics) บนพื้นฐานจิตใจที่เห็นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เป็นหัวใจหลักที่ทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในทิศทางที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รายละเอียด : ติดตามความคืบหน้าการจัดประชุม Global Dialogue ปี 2558 และ Rapporteur Meeting ได้ที่ http://www.tsdf.or.th/