facebook share
facebook share
previous
next
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สกว.

สกว.จับมือมั่นพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560: ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม

มูลนิธิมั่นพัฒนาร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560 "ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม"  โดยเป็นงานวิจัยที่เน้นเรื่องเศรษฐกิจชุมชน มุ่งให้เกิดงานวิจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนหรือสังคมทางเศรษฐกิจ โดยครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ ฯลฯ

โครงการที่เสนอควรเป็นโครงการที่ตั้งโจทย์และประเด็นวิจัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม มีหัวข้อวิจัยที่ชัดเจน และผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เสนอขอรับทุน

ผู้เสนอขอรับทุนสามารถเลือกของบประมาณ ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

1. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ โครงการละ 2 แสนบาท

2. ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง โครงการละ 1 ล้านบาท

3. ทุนพัฒนาการเขียนบทความวิจัยเชิงพื้นที่ ทุนละ 50,000 บาท

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 โดยส่งข้อเสนอขอรับทุนมาที่:

โครงการ "การพัฒนานักวิจัยและระบบสนับสนุนนักวิจัยเพื่อชุมชนและสังคม"

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เลขที่ 63 หมู่ 4 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

 

>> ติดตามอ่านรายละเอียดการส่งข้อเสนอขอรับทุนได้ที่นี่ค่ะ <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร. พิมพิมล แก้วมณี โทร. 081-473-4818

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2560