facebook share
facebook share
previous
next
กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับ “ทุนหมุนเวียนพลังปัญญา” ปี 2559
จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่
TSDF
กิจกรรมการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับ
“ทุนหมุนเวียนพลังปัญญา” ปี 2559
ของเกษตรกรผู้นำพลังปัญญา ระดับที่ 2 และ 3 โครงการพลังปัญญา ระยะที่ 3 ปี 2560
ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 1 - 2 เมษายน 2560
ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่”
 
แผนการลงพื้นที่ จำนวน 5 โครงการ แบ่งเป็น
โครงการที่ได้รับ “ทุนหมุนเวียนพลังปัญญา” ปี 2559 จำนวน 4 โครงการ (ลำดับที่ 1-4)    
และศูนย์นวัตกรรมที่จะได้รับ “ทุนหมุนเวียนพลังปัญญา” ปี 2560  จำนวน 1 โครงการ (ลำดับที่ 5)
  1. โครงการเกษตรยกกำลังสอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  2. โครงการข้าวก่ำจากน้ำแร่ทิพย์ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  3. โครงการหมักไม่เผา อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
  4. โครงการพลังปัญญา 4 หมู่บ้าน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
  5. ศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา
วันเสาร์ที่ 1 เมษายน 2560
 
09:00 น.

เดินทางมาถึง จังหวัดเชียงราย

 
10:00 น. – 11:00 น.

ออกเดินทางไปศูนย์ครอบครัวอบอุ่นเกษตรอินทรีย์

 
11:00 น. – 12:30 น.

ลงพื้นที่ดูงานโครงการเกษตรยกกำลังสอง โครงการข้าวก่ำจากน้ำแร่ทิพย์ และโครงการหมักไม่เผา ร่วมปลูกต้นไม้มงคล และปล่อยลูกเป็ดและลูกไก่ในโครงการ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 
12:30 น. – 13:30 น.

รับประทานอาหารกลางวันภายในพื้นที่ดูงาน

 
13:30 น. – 15:00 น.

ออกเดินทางไปไร่สตรอเบอร์รี่ และไร่องุ่น ในโครงการยุ่งเผ่น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

 
15:00 น. – 17:30 น.

เดินทางและลงพื้นที่ดูงานศูนย์นวัตกรรมพลังงานทดแทน (แสงอาทิตย์) อำเภอภูกามยาว     จังหวัดพะเยา

 
17:30 น. – 19:00 น.

รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านข้าวต้ม จ. เจริญชัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 
19:00 น.

Check in ณ โรงแรมแกรนด์ วิสต้า เชียงราย และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2560
 
07:00 น. – 08:00 น

รับประทานอาหารเช้าและ Check out

 
08:00 น. – 12:00 น.

ออกเดินทางจากโรงแรมไป อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และรับประทานอาหารกลางวัน

 
13:00 น. – 15:00 น.

เยี่ยมชมและเข้าร่วมพิธีลงนามปฏิญาณ 4 หมู่บ้าน 

 
15:00 น. – 17:00 น.

เดินทางกลับไปยังสนามบิน และเดินทางกลับกรุงเทพฯ

แกลเลอรี่