facebook share
facebook share
previous
next
TSDF-TRF Sustainability Forum 2017
โรงแรมบุรีศรีภู บูติก โฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
มูลนิธิมั่นพัฒนา สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

TSDF-TRF Sustainability Forum

ด้วยภารกิจและวิสัยทัศน์ของมูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่มีเป้าหมายสอดรับกันในเรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ชนบทให้เกิด ความสมดุล มั่นคง ยั่งยืน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน นำมาสู่ความร่วมมือของทั้งสององค์กรในการจัด เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF Sustainability Forum ขึ้น เพื่อเป็นเวทีที่จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนนักวิจัย นักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถให้กลับมาสร้างประโยชน์กับพื้นที่ชนบทไทยโดยการพัฒนาและเสริมศักยภาพนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการทำงานเชิงพื้นที่ ผลักดันให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้พื้นที่ชนบทเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน

 

TSDF-TRF Sustainability Forum 2017

เวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการพื้นที่ชนบทไทย: โอกาสและความท้าทายของนักวิจัยรุ่นใหม่
เนื่องในวาระครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ในปี 2558-2559 ที่ผ่านมา มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สร้างความร่วมมือในการจัดเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF-TRF Sustainability Forum ขึ้น ด้วยความมุ่งหวังที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาชนบทไทย พร้อมทั้งส่งเสริมศักยภาพและสนับสนุนนักวิจัยให้มีความรู้ ประสบการณ์ และเครื่องมือในการทำงานเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งผลักดันให้เกิดการสร้างงานวิจัยที่ช่วยแก้ปัญหาและส่งเสริมให้พื้นที่ชนบทเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน โดยที่ผ่านมาทางโครงการได้จัดเวทีเสวนาฯ ในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้แก่นักวิจัยอย่างทั่วถึงและได้การตอบรับเป็นอย่างดี

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการขับเคลื่อนงานดังกล่าว ทางมูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้กำหนดจัดงาน TSDF-TRF Sustainability Forum 2017 ขึ้น ในวันที่ 22 – 24 มิถุนายน 2560 ที่จะถึงนี้ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในครั้งนี้ทางโครงการฯ มีความมุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในภาคใต้ จึงเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านงานวิชาการและการทำงานในเชิงพื้นที่ กอปรกับเป็นวาระครบรอบ 50 ปีของมหาวิทยาลัยฯ ด้วยเหตุนี้ทางคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเป็นตัวแทนในการเข้าร่วมและสนับสนุนการดำเนินงานเป็นอย่างดี โดยได้ประสานพื้นที่ ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นพื้นที่ตัวอย่างให้แก่นักวิจัยได้ใช้เป็นสนามการเรียนรู้ในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะทางประชากรที่หลากหลายทั้งชาวไทยพุทธ และมุสลิม มีจุดเด่นในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ประกอบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการทำมาหากินยังคงมีรูปแบบที่ไม่เปลี่ยนไปจากเดิมมากนัก แต่ในขณะเดียวกันก็เริ่มได้รับอิทธิพลจากภายนอกซึ่งมีผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของชุมชน ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่นักวิจัยจะได้ลงไปศึกษาในครั้งนี้

นอกจากนั้นนักวิชาการและนักวิจัยที่เข้าร่วมในการเสวนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะได้เรียนรู้เครื่องมือและกระบวนการในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่จากนักวิชาการที่มากด้วยประสบการณ์ และร่วมรับฟังทิศทางในการสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยจากทางผู้จัดงานอีกด้วย

เกณฑ์ในการรับสมัคร...

 • นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย หรือนักพัฒนารุ่นใหม่ที่มีความสนใจในการทำงานวิจัยเชิงพื้นที่
 • จบการศึกษาระดับปริญญาโท (นักวิชาการ อาจารย์ นักวิจัย) หากเป็นนักวิจัยที่ทำงานภาคประชาสังคม อย่างน้อยต้องมีประสบการณ์ในการทำงานวิจัยหรือทำงานพัฒนาไม่น้อยกว่า 3 ปี
 • มีอายุระหว่าง 25 - 40 ปี
 • มีความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาใดก็ได้ ไม่ว่าจะเป็น สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เกษตรศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฯลฯ
 • ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการทำงานเชิงพื้นที่  

สนใจสมัครเข้าร่วมเรียนรู้และรับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่

URL Registration link - http://bit.ly/tsdf-sustainability-forum-2017-register (รับจำนวนจำกัด)***

กำหนดการและแผนที่การเดินทาง - http://bit.ly/tsdf-trf-2017-agenda-map

 

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 (ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 ตึกแกรนด์บอลลูม)
 
08:30 – 09:00 น.

ลงทะเบียนร่วมงาน

 
09:00 – 09:10 น.

ชมวีดิทัศน์สรุปการดำเนินงานเวทีเสวนาเชิงปฏิบัติการ TSDF - TRF Sustainability Forum 2015 - 2016

 
09:10 – 09:20 น.

กล่าวต้อนรับ โดย

 • อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
09:20 – 09:30 น.

กล่าวเปิดงาน โดย

 • นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม

กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล
รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 
09:30 – 09:50 น.

ชมวิดิทัศน์ นักวิจัย: บทบาทและความท้าทายต่อการพัฒนาชนบทไทยให้เกิดความยั่งยืน โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ที่ปรึกษามูลนิธิมั่นพัฒนา

play video
TSDF-TRF Sustainability Forum 2017
 
09:50 – 11:00 น.

เวทีเสวนา หัวข้อ “งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดย

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค

คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ

 • แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้ดำเนินรายการ  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

 รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

 

(รับประทานอาหารว่างระหว่างการประชุม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ กรกฎ ทองขะโชค
PDF   0.00 MB
งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์
PDF   0.00 MB
งานวิจัย: จุดเชื่อมต่อชนบทไทยสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดย ศ. (เกียรติคุณ) อารี วิบูลย์พงศ์
PDF   0.00 MB
 
11:00 – 12:00 น.

“ภูมิหลังรัตภูมิ : พื้นที่ต้นน้ำจากอดีต – ปัจจุบัน” โดย

 • คุณปราณี วุ่นฝ้าย

ผู้ประสานงานเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาลุ่มน้ำรัตภูมิ

 • รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ดำเนินรายการ ดร.ไชยยะ คงมณี

                        คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
ภูมิหลังรัตภูมิ : พื้นที่ต้นน้ำจากอดีต – ปัจจุบัน โดย คุณปราณี วุ่นฝ้าย (ศึกษาศักยภาพทรัพยากรท้องถิ่น)
PDF   0.00 MB
ภูมิหลังรัตภูมิ : พื้นที่ต้นน้ำจากอดีต – ปัจจุบัน โดย คุณปราณี วุ่นฝ้าย
PDF   5.91 MB
ภูมิหลังรัตภูมิ : พื้นที่ต้นน้ำจากอดีต – ปัจจุบัน โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมบูรณ์ เจริญจิระตระกูล
PDF   1.05 MB
 
12:00 – 13:00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 
13:00 – 18:00 น.

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือในการศึกษาชุมชน และวิธีวิทยาในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิภาพ โดย ศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (NODE) ภาคใต้

(รับประทานอาหารว่างระหว่างการอบรม)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เครื่องมือในการศึกษาชุมชน และวิธีวิทยาในการสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างโจทย์วิจัยที่มีประสิทธิภาพ
PDF   0.44 MB
 
18:00 – 19:00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 

สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่

รวมภาพบรรยากาศ งาน TSDF-TRF Sustainability Forum 2017

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมภาพบรรยากาศ งาน TSDF-TRF Sustainability Forum 2017
ZIP   0.00 MB
วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560
 
08:00 – 09:00 น.

ออกเดินทางไปยังพื้นที่ บ้านเขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

 
09:00 – 09:30 น

ต้อนรับโดยตัวแทนชุมชน ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธาตุ 4 และรับประทานอาหารว่าง

 
09:30 – 10:50 น.

แบ่งกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาข้อมูลชุมชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชาวบ้าน (4 กลุ่ม)

พื้นที่ที่ 1 เกษตรธาตุ 4 ( นักวิจัย กลุ่ม 1 และ 2)

พื้นที่ที่ 2 พืชร่วมยาง ( นักวิจัย กลุ่ม 3)

พื้นที่ที่ 3 สวนยางและป่าไผ่ (นักวิจัย กลุ่ม 4)

 
10:50 – 11:00 น.

นักวิจัยกลุ่ม 3 และ 4 เดินทางไปสมทบในพื้นที่ที่ 1

 
11:00 – 11:30 น.

สรุปข้อมูลในพื้นที่เบื้องต้น ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรธาตุ 4

 
11:30 – 12:15 น.

รับประทานอาหารกลางวันในพื้นที่

 
12:15 – 12:30 น.

ออกเดินทางไปยังไร่สอยดาวฮิลล์

 
12:30 – 13:00 น.

ลงพื้นที่ที่ 4 สวนลำไย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของสวนลำไย

 
13:00 – 14.00 น.

เดินทางกลับโรงแรม

 
14.30 – 18.00 น.

สรุปผลและบทเรียนการศึกษาภาคสนาม

 
18.00 น.

รับประทานอาหารเย็น

 

สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่

รวมภาพบรรยากาศ งาน TSDF-TRF Sustainability Forum 2017

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมภาพบรรยากาศ งาน TSDF-TRF Sustainability Forum 2017
ZIP   0.00 MB
วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2560 (ห้องประชุมราชาวดี ชั้น 2 ตึกแกรนด์บอลลูม)
 
08:00 – 08:30 น.

ลงทะเบียน

 
08:30 – 10:30 น.

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : สรุปบทเรียนจากรัตภูมิ

ผู้เข้าร่วมนำเสนอกลุ่มละ 15 นาที (60 นาที)

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมสะท้อนคิดและแลกเปลี่ยน (60 นาที)

 • รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • ดร.ไชยยะ คงมณี

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • คุณสมพงษ์ หลีเคราะห์

หัวหน้าโครงการศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดสตูล

 • นายสินธพ อินทรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์ ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว.

 
10:30 – 11:30 น.

เวทีเสวนา : แนวทางการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพื้นที่ชนบทไทย

ผู้ร่วมเสวนา

 • รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

องผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 • นายธาตรี ลิขนะพิชิตกุล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันมั่นพัฒนา มูลนิธิมั่นพัฒนา

ผู้ดำเนินรายการ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา

รองผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 
11:30 – 12:00 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสรุปผลจากเวทีเสวนา

ดำเนินรายการโดย

 • รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล

รองผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อารี วิบูลย์พงศ์

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
12:00 น.

ปิดเวที และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

 

สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่

รวมภาพบรรยากาศ งาน TSDF-TRF Sustainability Forum 2017

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
รวมภาพบรรยากาศ งาน TSDF-TRF Sustainability Forum 2017
ZIP   0.00 MB
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
TSDF-TRF Sustainability Forum 2017