facebook share
facebook share
previous
next
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action
โรงแรม คอนราด กรุงเทพฯ
มูลนิธิมั่นพัฒนา

Thailand SDGs Forum 2017

หลังจากที่มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า ได้ริเริ่มโครงการ “Thailand Sustainability Goals สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน” ในปี 2559 ที่ผ่านมา
ซึ่งมีเป้าหมายในการสื่อสารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีเวทีสัมมนา Thailand SDGs Forum เป็นเวทีหลักในการขับเคลื่อน และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และเกิดเครือข่ายในระดับปฏิบัติการของผู้ทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมอย่างเป็นลำดับ

เพื่อสานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป็นไปตามเป้าหมายโครงการในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในปี 2560 โครงการ “Thailand Sustainability Goals” จึงดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นการสื่อสารและยกระดับความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาเครือข่าย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยภายในปี 2573 โดยการดำเนินงานในปีที่ 2 จะมุ่งเน้นการทบทวนและรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย สอดคล้อง ยกระดับความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนขยายเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการดำเนินงานสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยจะจัดกิจกรรม 3 ครั้งตลอดทั้งปี

 

Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action

โดยเวทีแรก Thailand SDGs Forum 2017#1: Business in Action ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 มิถุนายน 2560 นี้ ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งแรกของปีที่มุ่งหวังจะรวบรวมความคิด มุมมอง การดำเนินการ ความคืบหน้าและบทเรียนขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หลังจากเกือบ 2 ปี  ที่ได้ใช้ SDGs เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

วัตถุประสงค์

 1. ถอดบทเรียนของภาคธุรกิจจากการดำเนินการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs  
 2. หารือร่วมกันถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการกำหนดนโยบายและแนวทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ
 3. พัฒนาเครือข่ายธุรกิจฯ กลุ่มที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs ให้บรรลุเป้าหมาย                         

 กลุ่มเป้าหมาย

 • กลุ่มผู้บริหารงานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และตัวแทนจากองค์กรสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคธุรกิจ จำนวน 50 คน

รูปแบบในการดำเนินกิจกรรม

เวที Thailand SDGs Forum 2017#1 : Business in Action จะจัดขึ้นในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การอภิปราย โดยจะมีตัวแทนจากองค์กรธุรกิจ ที่จะมาร่วมแบ่งปันบทเรียน จากการขับเคลื่อนองค์กรภายใต้กรอบ SDGs  จำนวนกว่า 10 องค์กร*  อาทิ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด, บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), เอสซีจี กรุ๊ป, บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน), บริษัท โคคา- โคล่า ประเทศไทย จำกัด, อิเกีย ประเทศไทย, กลุ่มมิตรผล เป็นต้น

โดยการคัดเลือกองค์กรในเบื้องต้นให้ความสำคัญกับองค์กรธุรกิจที่ใช้ความยั่งยืนเป็นกลยุทธ์และขีดความสามารถในการแข่งขัน (core competency) ของการดำเนินธุรกิจและสามารถจัดลำดับความสำคัญเป้าหมายความยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ(Prioritization) นอกจากนี้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ชุดใหม่ เกิดการแลกเปลี่ยน องค์ความรู้อย่างรอบด้าน ในการจัดงานจึงมีเป้าหมายที่จะให้องค์กรธุรกิจที่สนใจและมีคุณสมบัติที่เหมาะสม ตลอดจนภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนของมูลนิธิมั่นพัฒนาและไทยพับลิก้า เข้าร่วมให้ความเห็นและมุมมองที่มีต่อปัจจัยความสำเร็จของการเดินหน้าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ทั้งนี้จะสรุปสาระและผลที่ได้ผ่านการสื่อสารบนเว็บไซต์ www.thaipublica.org และ www.tsdf.or.th

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • เกิดองค์ความรู้และแนวปฏิบัติในระดับองค์กรธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายใต้บริบทเฉพาะของไทย
 • เกิดเครือข่ายธุรกิจที่มีส่วนในการขับเคลื่อน SDGs ที่จะมีส่วนสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี 2030

 

กำหนดการงาน Thailand SDGs Forum 1/2017: BUSINESS in ACTION

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560  (08:30 – 12:30 น.)

ณ ห้องประชุมนิวยอร์ก (ชั้น 2)  โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ

ถอดบทเรียนกรณีศึกษาธุรกิจในประเทศไทย เกี่ยวกับกลยุทธ์ ผลการดำเนินงาน และความก้าวหน้า

ขององค์กรธุรกิจ ในการนำแนวทางตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมาประยุกต์ใช้ในองค์กร”

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2560
 
08.30- 09.00 น.

ลงทะเบียนและร่วมรับประทานอาหารว่าง

play video
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action
 
09.00 – 09.10 น.

กล่าวเปิดงานโดยมูลนิธิมั่นพัฒนา

play video
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action
 
09.10 – 10.30 น.

Learn & Share  1 "Lessons Learned from the  SDGs Implementation”

 • คุณนำพล ลิ้มประเสริฐ

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี กรุ๊ป 

 • คุณสาโรจน์ อินทพันธุ์

ผู้จัดการอาวุโสแผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน 

บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด

 • คุณชาคริต ดิเรกวัฒนชัย  

รองประธานกรรมการแผนกสื่อสารองค์กรและความยั่งยืน

บริษัท เทสโก้ โลตัส จำกัด 

 • คุณศศมน ศุพุทธมงคล  

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความยั่งยืนองค์กร

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

 • คุณวิไล เคียงประดู่ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกรรมการอาวุโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

 • คุณวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ 

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)

play video
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action
play video
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action
 
10.30 -10.45 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 
10.45 – 12.15 น.
Learn & Share 2 “Lessons Learned from the SDGs Implementation”
 • คุณวรวัฒน์ ศรียุกต์             

ผู้อำนวยการด้านบริหารองค์กรเพื่อความยั่งยืน 

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด

 • คุณนันทิวัต ธรรมหทัย           

ผู้อำนวยการองค์กรสัมพันธ์เเละการสื่อสาร

บริษัท โคคา- โคล่า ประเทศไทย จำกัด

 • คุณศุภฤกษ์ วิเชียรโชติ                    

ผู้จัดการฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

อิเกีย ประเทศไทย

 • คุณอดิศร์ หลายชูไทย                          

รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 • คุณอรอุมา ฤกษ์พัฒนาพิพัฒน์

ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานสื่อสารองค์กรและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดีแทค 

 • ตัวแทนจากบมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (PTTGC)

ดำเนินรายการโดย  

 • คุณฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ 

Country Communications Lead  

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด

play video
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action
play video
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action
 
12.15 – 12.30 น.

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น “ปัจจัยความสำเร็จต่อการเดินหน้าเรื่อง SDGs ในประเทศไทย”

และสรุปผลการประชุม 

play video
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action
 
12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Thailand SDGs Forum 2017 #1: Business in Action