facebook share
facebook share
previous
next
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
สกว.
หมดเขตรับสมัคร 15 กรกฎาคม 2560
มูลนิธิมั่นพัฒนา และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น และความสำคัญของการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ให้เป็น “นักวิชาการรับใช้สังคม” ในการทำงานวิจัยที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชุมชนและสังคมได้
โครงการได้เปิดรับสมัคร นักวิจัยรุ่นที่ 2 เพื่อรับทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม ประจำปี 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่นี่
 
ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยประจำปี 2561 “ทุนพัฒนานักวิจัยสู่ตำแหน่งวิชาการเพื่อชุมชนและสังคม”