facebook share
facebook share
previous
next
Thaliand SDGs Forum 2017#2: Thailand progress on SDGs implementation
โรงแรมคอนราด
มูลนิธิมั่นพัฒนา

Thailand SDGs Forum 2017

Thaliand SDGs Forum 2017#2:  Thailand progress on SDGs implementation

 

ที่มา

หลังจากที่มูลนิธิมั่นพัฒนาและสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้ริเริ่มโครงการ “สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน” ในปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีเป้าหมายในการสื่อสารเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยมีเวทีสัมมนา Thailand SDGs Forum เป็นเวทีหลักในการขับเคลื่อน และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และเกิดเครือข่ายในระดับปฏิบัติการของผู้ทำงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างกันอย่างเป็นลำดับ

เพื่อสานต่อการดำเนินงานที่ผ่านมาและเป็นไปตามเป้าหมายโครงการในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGs) ในปี 2560 โครงการ “สู่ประเทศไทยที่ยั่งยืน” จึงดำเนินโครงการโดยมุ่งเน้นการสื่อสารและยกระดับความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาเครือข่าย ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่จะสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยภายในปี 2573 โดยการดำเนินงานในปีที่ 2 จะมุ่งเน้นการทบทวน และรวบรวมความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย เพื่อยกระดับความรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายตลอดจนขยายเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อการดำเนินงานสู่การบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยจะจัดกิจกรรม 3 ครั้งตลอดทั้งปี

หลังจากการจัดเวทีแรก Thailand SDGs Forum 2017#2: Business in Action ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมาเกี่ยวกับความคืบหน้าและบทเรียนขององค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย หลังจากกว่า 2 ปี  ที่ได้ใช้ SDGs เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ 

ในเวทีที่ 2 Thailand SDGs Forum 2017 #2 : Thailand progress on SDGs implementation ที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 นี้จะเป็นการทบทวนเพื่อก้าวไปข้างหน้าร่วมกัน โดยต้องการสะท้อนภาพความคืบหน้าในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการดำเนินการสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของภาครัฐ เพื่อทำให้ภาคเอกชนรับทราบสถานการณ์ และสามารถนำไปกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันเป้าหมายสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืนให้บรรลุเป้าหมาย

 

วัตถุประสงค์

 1. เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับความคืบหน้า ทิศทางและการดำเนินการในระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ความยั่งยืน ของภาครัฐ
 2. หารือและทบทวนเพื่อก้าวไปสู่อนาคต ในการกำหนดแนวทางสู่ระดับการปฏิบัติให้สอดคล้องกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
 3. พัฒนาเครือข่ายธุรกิจฯ กลุ่มที่จะมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน SDGs ให้บรรลุเป้าหมาย

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวน 80-100 คน

 • กลุ่มผู้บริหารงานด้านความยั่งยืนและความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กรธุรกิจ และตัวแทนจากภาครัฐ และองค์กรสมาคมฯ ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนพัฒนาที่ยั่งยืนในภาคธุรกิจ
 • กลุ่มผู้ที่สนใจ
 • สื่อมวลชน

 

รูปแบบในการดำเนินกิจกรรม

เวที Thailand SDGs Forum 2017#2 จะจัดขึ้นในรูปแบบของเวทีสัมมนา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล การอภิปราย สรุปสาระและสื่อสารสู่สาธารณะ

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 • สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานและทิศทางของภาครัฐ
 • เกิดความเชื่อมโยงระหว่างทิศทางการดำเนินงานของภาครัฐและภาคธุรกิจเพื่อใช้ทรัพยากรในประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบรรลุเป้าหมาย SDGs

สานต่อเครือข่ายธุรกิจที่มีส่วนในการขับเคลื่อน SDGs ที่จะมีส่วนสำคัญทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพื่อบรรลุเป้าหมายภายในปี 2030

 

กำหนดการเวทีเสวนา

Thailand SDGs Forum 2017 #2: Thailand progress on SDGs implementation

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560  ณ ห้องบอลรูม 3 ชั้น 4 โรงแรมคอนราด ถ.วิทยุ กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560
 
08.30 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

 
09.00 – 09.10 น.

กล่าวเปิดงาน

โดย คุณจีราวรรณ บุญเพิ่ม กรรมการมูลนิธิมั่นพัฒนา

play video
Thailand SDGs Forum 2017#2
 
09.10 – 09.30 น.

Thailand Progress on SDG 2017: ความก้าวหน้า SDGs ประเทศไทย 

โดย คุณลดาวัลย์ คำภา  รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

play video
Thailand SDGs Forum 2017#2: Thailand Progress on SDG 2017
 
09.30 – 09.50 น.

Post Review: ไทยกับการเข้าร่วมติดตามและทบทวนผลการอนุวัติวาระการพัฒนา ที่ยั่งยืน ค.ศ.2030 ในระดับชาติโดยสมัครใจ (Voluntary National Review: VNR)

คุณกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

play video
Thailand SDGs Forum 2017#2: Post Review: VRN
 
09.50 - 10.10 น.

ความคืบหน้าและความท้าทายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (SDGs 6, 12, 13, 14, 15)

โดย ดร. นวรัตน์ ไกรพานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

play video
Thailand SDGs Forum 2017#2:ความคืบหน้าและความท้าทาย
 
10.10 – 10.25 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

 
10.25 – 11.35 น.

วงเสวนา: ทบทวนเพื่อก้าวต่อ “ประเมินสถานะและทบทวนเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน

ร่วมเสวนาโดย

 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์

ผู้อำนวยการสถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

 • คุณจันทร์ธิดา มีเดช

รองเลขาธิการฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 • คุณสมลักษณ์ ศิริชื่นวิจิตร

นักวิชาการสถิติชำนาญการ กองยุทธ์ศาสตร์และแผนงาน กระทรวงสาธารณสุข

 • คุณสลิลลา สีหพันธุ์

รองประธานกรรมการ ฝ่ายกิจการบรรษัท เทสโก้ โลตัส

 • คุณต้องใจ ธนะชานันท์

กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี

ดำเนินรายการโดย

 • อาจารย์ชล บุนนาค

หัวหน้าโครงการประสานงานการวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน

play video
Thailand SDGs Forum 2017#2: เวทีเสวนาทบทวนเพื่อก้าวต่อ (1/2)
play video
Thailand SDGs Forum 2017#2: เวทีเสวนาทบทวนเพื่อก้าวต่อ (2/2)
 
11.35 – 12.30 น.

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและสรุปการประชุม 

play video
Thailand SDGs Forum 2017#2:Conclusion
 
12.30 – 13.30 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง
Thailand SDGs Forum 2017#2: Thailand progress on SDGs implementation